Tel. 02-530-6639,086-778-0044,098-879-7822 Fax.0-2539-6382 | email : sale@feelcontact.co.th
 
SUPPORT รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาติ
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารกับ กทช.ต้องใช้เอกสารอะไร ?

1) เมื่อซื้อวิทยุแล้วจะต้องขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร การขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข เรียกว่า "ใบอนุญาต" ซึ่งค่าใบอนุญาต เครื่องละ 535 บาท (รวมภาษี 7%) ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่อง


เอกสารที่ใช้ในการ ขออนุญาต มีดังนี้


กรณีเป็นบริษัทฯ/นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้


1) ถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงชื่อ และประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)
2) ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการ/หรือผู้มีอำนาจพร้อมลงชื่อ 1 ใบ
3) ใบมอบอำนาจ (พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ในกรณีให้ร้านค้าหรือบุคคลดำเนินการแทน)
4) กรอกแบบฟอร์มคำร้อง ฉก. 2 (กทช.) จำนวน 1 ฉบับ
5) แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ)
6) ค่าใบอนุญาต 535 บาท/ต่อเครื่อง

หมายเหตุุุ ***

กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไป ใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น

(ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารกับ กทช.ต้องใช้เอกสารอะไร ?

เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้


1) สำเนาประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ยังไม่เคยทำ) หรือ บัตรนักวิทยุสมัครเล่นใบเก่าที่หมดอายุ
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
3) ค่าใบอนุญาต 214 บาทต่อท่าน
4) ค่าปรับ ปีละ 50 บาท กรณีที่เกินวันหมดอายุบัตร
5) ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท

สิ่งที่ลูกค้าต้องทำคือ


1) แจ้งยี่ห้อวิทยุสื่อสาร รุ่น และย่านความถี่
2) แจ้งหมายเลขเครื่อง และหมายเลข กทช. (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ)


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอใบอนุญาตตั้งสถานี ต้องใช้เอกสารอะไร ?
1) สำเนาทะเบียนบ้าน
2) สำเนาบัตรประชาชน
3) ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท
4) หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
5) ค่าใบอนุญาต 1,070 บาทต่อเครื่อง
6) แผนผังตำแหน่งที่ตั้งเครื่องวิทยุสื่อสาร


ขั้นตอนในการขออนูญาตต้องทำอะไรบ้างครับ ?
1) ลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ดูรายละเอียดข้างบนค่ะ)
2) เตรียมค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กทช.)
3) สำหรับหนังสือมอบอำนาจ ต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท/เรื่อง
4) กรอกเอกสารขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร (ฉก.2)
5) กรอกเอกสารในแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ร้านค้า (form.pdf)
6) โอนเงินให้กับร้านค้าเพื่อนำไปชำระให้กับ กทช. (ค่าใช้จ่ายตามจริง)
7) เตรียมซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวลูกค้าเอง พร้อมเงินจำนวน 30 บาท (สำหรับส่งใบอนุญาต/ใบเสร็จรับเงินกลับให้ลูกค้า)
8) ร้านค้ารับเรื่องและรีบดำเนินการ ติดต่อเรื่องโทรคมนาคมทุกชนิดกับ กทช.
9) เมื่อร้านค้าดำเนินการเสร็จแล้ว...จะส่งเอกสารใบอนุญาตมีใช้ิวิทยุสื่อสาร พร้อมใบเสร็จฯ
ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามที่ลูกค้าจ่าหน้าซองมา/ใบเสร็จ รับเงินจะออกในนามของ กทช.ค่ะ