Tel. 02-530-6639,086-778-0044,098-879-7822 Fax.0-2539-6382 | email : sale@feelcontact.co.th
 
Hytera > HYTERA SUPER246


Hytera
Categories : วิทยุสื่อสาร(CB) ประชาชนทั่วไป
Channel : -
กำลังส่ง : -
Frequency : -
Battery : -
Price : ฿7,500.00

   สื่อสารแบบ 2 สล็อต ทำให้ 1 ช่องความถี่นั้น สามารถสนทนาได้พร้อมกันถึง 2 คู่

   ทนทานไว้ใจได้ทุกสภาวะ

   ตัวเครื่อง ผ่านมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ MIL STD C/D/E/F/G และมาตรฐานกันน้ำ

   และฝุ่นละกอง IP-54

   ส่งข้อความที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าได

   ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

   ฟังก์ชัน One Touch 

   ให้คุณติดต่อสื่อสาร ผ่านเสียงหรือตัวหนังสือด้วยปุ่ม ปุ่มเดียว

   ใช้งานได้ทั้งระบบ Digital และ Analog 

   สามารถใช้งานร่วมกับระบบ อนาล็อคได้ ทำให้การเปลี่ยนระบบมีความราบรื่น

   ผสมผสานการใช้งานระหว่างดิจิตอลและอนาล็อค

   เชื่อมต่อระหว่างดิจิตอลและอนาล็อคในช่องเดียว

   สามารถตรวจจับสัญญาณดิจิตอลและอนาล็อค และสลับสัญญาณระหว่างดิจิตอล

   และอนาล็อคให้อัตโนมัติ

 

  Frequency Range : -
  Channel No. : -
  Frequency General : -
  Mode Type : -
  Channel : -
  Working Temparature : -
  Working : -
  Low Voltage Indicator : -
  Frequency Stability : -
  Case : -

  Output Power : -
  Transmitting Frequency Error : -
  Transmitting Current : -
  Max. Frequency Deviation : -
  Modulation Sensitivity : -
  Transmitting Distortion : -
  Tone Frequency Deviation : -
  Spurious Radiation : -
  Adjacent Channel power : -
  Harmonious Wave : -

  Sensitivity : -
  Squelch Sensitivity : -
  Selectivity : -
  Spurious Response Rejection : -
  Intermodulation Modulation : -
  Adjacent Channel Selectivity : -
  Audio Frequency Response : -
  Frequency Stabilit : -
  Audio Output : -
  Distortion : -