Tel. 02-530-6639,086-778-0044,098-879-7822 Fax.0-2539-6382 | email : sale@feelcontact.co.th
 
Knowledge มุมความรู้วิทยุสื่อสาร
ข้อแนะนำการใช้เครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคมแบบมือถือ

1. เครื่องมือถือโดยทั่วไปสามารถปรับกำลังส่งได้สูงต่ำ(HI-LO) ได้ ระยะติดต่อใกล้ ๆ ควรส่ง ด้วยกำลังส่งต่ำ ซึ่งมีผลดีคือ ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ถนอมภาค PA ของเครื่องไม่ให้ทำงานหนักเกินไป

2. หลีกเลี่ยงการทำเครื่องตกหล่นลงบนพื้นแข็งด้วยประการใด ๆ ก็ตามเพราะจะทำให้เครื่องชำรุดได้โดยง่าย ควรมีซองหนังใส่เพื่อลดความกระทบกระเทือนเมื่อเครื่องตกหล่นลดรอยแตกร้าว รอยขีดข่วนได้

3. ไม่ควรเก็บเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงๆ เช่น รถยนต์ที่จอดในที่แจ้งในหน้าร้อนอาจทำให้เครื่องเสื่อม สภาพ และชำรุดได้

4. หลีกเลี่ยงการทำเครื่องตกน้ำหรือถูกน้ำฝนอาจทำให้เครื่องชำรุดยากแก่การตรวจซ่อมรวมทั้งช่อง เสียบแจ๊คต่าง ๆ ของเครื่องต้องมีอุปกรณ์ปิดกั้นละอองน้ำและฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่อง

5. สายอากาศที่ใช้กับเครื่องมือถือควรใช้สายอากาศยางและสายอากาศแบบTelescopic สายอากาศทั้งสองแบบดังกล่าว ถ้าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรใช้อีกต่อไป

6. ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือ และห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว

7. ให้ปิดเครื่อง (OFF SWITH) ทุกครั้งก่อนที่จะทำการถอดหรือใส่แบตเตอรี่

8. ขณะที่ทำการส่งข่าวสาร ควรพูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ 1-2 นิ้ว

9. ไม่ควรให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องของท่าน(ขอยืม)เพราะอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย

10. ระวังการสูญหายเนื่องจากการโจรกรรมพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะเครื่องของทางราชการหรือ เครื่องส่วนตัวก็ตาม ถ้าหายต้องรีบแจ้งความทันที

11. การส่งข่าวสารต้องชัดเจน ใช้เวลาน้อย เพื่อถนอมเครื่องและแบตเตอรี่

12. หลีกเลี่ยงจากไอน้ำเค็ม

13. คู่มือการใช้งานของเครื่องต้องเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่อง

14. ไม่ควรปรับแต่งวงจรใดๆ ภายในเครื่อง ถ้าท่านมิใช่ช่างวิทยุโดยตรง

15. ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องมือถือ ถ้าเกิดการหลวมโยกขยับไปมาได้ต้องรีบแก้ไข


เอกสารประกอบการอนุญาต
บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อ 1 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง)

- ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)

- แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร


นิติบุคคล

- ถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงชื่อ และประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)

- ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจพร้อมลงชื่อ 1 ใบ

- ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญ

- แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร


หมายเหตุ

- กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล)

- ใบคำขออนุญาตไม่ต้องลงชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ลงชื่อแทน)


เอกสารในการซื้อเครื่องแดงมือสอง
การซื้อเครื่องแดง (CB 245) มือสอง

เมื่อจะซื้อเครื่องแดงมือสอง และอยากได้เครื่องที่มี ปท. โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย คนซื้อต้องได้อะไรจากคนขาย

1. ใบอนุญาตใช้เครื่องตัวจริง (เครื่องที่ซื้อ ดูให้ละเอียด Serial ,ป.ท. รุ่นเครื่อง ชื่อเจ้าของเครื่องตัวจริง ต้องตรงกัน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้โอน / ผู้รับโอน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้โอน / ผู้รับโอน

4. ใบคำขอโอน (เอาให้ผู้โอนเซ็นต์ ด้วย)

5. เอกสารทุกใบ รับรองสำเนาถูกต้อง


โค้ด ว ที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้

ว.0 ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง ว.23 ผ่าน...(สถานที่) ว.59 เปลี่ยนทิศทาง
ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน ว.24 เวลา ว.60 ญาติ เพื่อน
ว.01 ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ว.25 ไปยัง...(สถานที่ ว.61 ขอบคุณ สวัสดี
ว.02 ที่บ้าน ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด ว.62 สิ่งของ
ว.1 จุดที่กำลังออกอากาศ ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์ ว.63 บ้านพัก
ว.2 ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว ว.28 ประชุม ว.64 ธุระส่วนตัว
ว.3 ทวนข้อความ ว.29 ธุระ ว.65 ภรรยามาพบ
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ ว.30 จำนวน คน สิ่งของ ว.66 ขอพบเรื่องราชการ
ว.5 ราชการลับ ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.6 ขอติดต่อ ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 ว.68 แจ้งความ
ว.7 ขอความช่วยเหลือ ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 ว.69 ระมัดระวัง
ว.8 ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 ว.70 ถึงแก่กรรม
ว.9

เหตุฉุกเฉิน

ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ ว.71 พักผ่อน
ว.10 อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้ ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ว.73 ด้วยความปรารถนาดี
ว.11    หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ ว.37  ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก
ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 ว.81 ติดธุระ
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.39 การจราจรติดขัด ว.88 รักและจุมพิต
ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี ว.40 อุบัติเหตุจากรถ ว.99 อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.15 พบ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย ว.100 ขอโทษ
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.42 การเดินทางเป็นขบวน ว.600 แฟน
ว.16-1 จับใจความไม่ได้ ว.43    จุดตรวจสอบยานพาหนะ ว.601   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ ว.44 โทรสาร ว.602 สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
ว.16-3 ชัดเจนพอใช้ ว.45 เหตุการปกติ ว.603 รถยนต์
ว.16-4 ชัดเจนดี ว.50 รับประทานอาหาร ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง
ว.16-5 ชัดเจนดีมาก ว.51 ป่วย ว.605 รับประทานอาหาร
ว.17 มีอันตราย ว.52 ยกเลิก ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)
ว.18 รถเสีย ว.53 อยู่ร้านอาหาร ว.607 ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด ว.54 อยู่โรงแรม ว.608 ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.20 จับกุม ว.55 ผกก. มาตรวจ ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)
ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่) ว.56 เพื่อนมา

ว.22 ถึง...(สถานที่) ว.57 กำลังโดยสารทางเรือ


หมายเหตุ  หน่วยงานที่ใช้วิทยุสื่อสาร อาจกำหนดรหัสต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงาน
ของตนเองได้ การสื่อสารทางวิทยุควรเป็นภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ใช้โค้ดเท่าที่จำเป็น
ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเย้อไม่รบกวนข่ายสื่อสาร ไม่ร้องเพลง ไม่พูดหยาบคายแม้กับผู้ที่สนิทสนม