Tel. 02-530-6639,086-778-0044,098-879-7822 Fax.0-2539-6382 | email : sale@feelcontact.co.th
 
Download เอกสารและหนังสือขออนุญาติ
คู่มือการใช้งานวิทยุสื่อสาร
Description Files
Spender E2452   Download
Spender TC-245HA   Download


เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร กสทช.
Brand Description Download
หนังสือมอบอำนาจ   Download
หนังสือยินยอม   Download
ฉก.2 ใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร   Download


เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสาร กสทช.
Brand Description Download
แนะนําใช้วิทยุสื่อสารอย่างไร?ให้ถูกวิธี   Download